Ciad

Privacystatement

CIAD B.V., hierna te noemen ‘CIAD’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel en grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

CIAD respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze diensten en website. CIAD verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze dienstverlening en marketing doeleinden.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

  • Toestemming van de betrokkenen
  • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming

CIAD neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

CIAD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

CIAD verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als CIAD bij de uitvoering van zijn activiteiten gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt CIAD van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging

CIAD draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van technische IT-voorzieningen. om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.